Še niste naš član? Registrirajte se, vpišite vašo člansko številko in koristite ugodnosti za člane ZSSS!

Spominjamo se mrtvih in borimo za žive – ZSSS ob 28. aprilu, mednarodnem delavskem spominskem dnevu

ZSSS od leta 2006 dalje ob 28. aprilu, mednarodnem delavskem dnevu spomina, žalovanja in akcije za delavke in delavce, ki so bili v preteklem letu ubiti, invalidizirani, poškodovani ali so poklicno oboleli na svojem delovnem mestu, in svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu, objavi statistiko in ocene stanja varnosti in zdravja pri delu v preteklem letu. Na ta dan tudi pozove za varnost in zdravje pri delu pristojnega ministra, naj zaščiti poklicno zdravje slovenskih delavk in delavcev z dopolnitvijo predpisov. Tako je tudi letos. Geslo 28. aprila je sicer: »Spominjaj se mrtvih, bori se za žive!«

V letu 2023 je bilo v Sloveniji zabeleženo 19 smrtnih nezgod pri delu, 973 težjih ter 13.551 lažjih nezgod pri delu. Zabeleženih je bilo tudi 81 azbestnih poklicnih bolezni, dve neazbestni poklicni bolezni ter sedem sumov na poklicno bolezen. Ker mednarodna statistika kaže, da je v povprečju dvajsetkrat več umrlih zaradi poklicnih bolezni kot zaradi smrtnih nezgod pri delu, torej ocenjujemo, da je zaradi sicer še neugotovljenih poklicnih bolezni v letu 2023 v Sloveniji umrlo 380 oseb.

Predpisi

V preteklem letu smo sicer zabeležili napredek pri prenavljanju predpisov, ki urejajo varnost in zdravje pri delu. Omeniti je treba zlasti pravilnik o poklicnih boleznih,, pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen ter novi pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim, mutagenim in reprotoksičnim snovem pri delu. Pozivamo delodajalce, da na njihovi podlagi revidirajo svoje ocene tveganja in v njih praviloma tudi prvič ocenijo tveganja za poklicne bolezni ter da določijo učinkovitejše preprečevalne ukrepe. V proces revidiranja naj aktivno vključijo tudi predstavnike delavstva.

Poklicne bolezni

Pozivamo k tristranskem socialnem dialogu o prvem letnem poročilu Interdisciplinarne skupine strokovnjakov za ugotavljanje poklicnih bolezni za leto 2023. Na tej podlagi naj odgovorni pripravijo tudi potrebne nadgraditve novega pravilnika o poklicnih boleznih. Treba je predvsem dopolniti seznam poklicnih bolezni in merila za njihovo ugotavljanje. Poročila različnih institucij (inšpektorat za delo, zavod za zdravstveno zavarovanje ipd.) kažejo na neusklajenost evidenc in postopkov v zvezi s poklicnimi boleznimi. Obenem tudi ugotavljamo, da je treba zaradi tridesetletne prekinitve ugotavljanja poklicnih bolezni z javno kampanjo ozaveščati javnost o poklicnih boleznih in o postopku njihovega ugotavljanja.

Podnebne spremembe

Število smrti in bolezni zaradi vročine med delavkami in delavci v kmetijstvu, gradbeništvu in na drugih delovnih mestih na prostem je globalno naraslo, saj delo v ekstremnih vremenskih razmerah povzroča utrujenost ter povečuje število poškodb na delovnem mestu in bolezni, povezanih s stresom. Vodnik Mednarodne organizacije dela (ILO) o vplivih podnebnih sprememb na varnost pri delu iz letošnjega aprila navaja, da trdni dokazi kažejo, da podnebne spremembe in degradacija okolja pomenijo tudi povečano tveganje za poškodbe pri delu, bolezni in smrt. ILO tako ocenjuje, da je bilo leta 2020 po vsem svetu 22,85 milijona poškodb pri delu in 18.967 smrtnih primerov zaradi poškodb pri delu, ki jih je mogoče pripisati izpostavljenosti vročini na delovnem mestu. Ob 28. aprilu 2024 tako ILO kot sindikati po vsem svetu opozarjamo na vpliv podnebnih sprememb na slabšo varnost in zdravje pri delu. ZSSS zato znova poziva ministrstvi, pristojni za delo in za zdravje, k sprejetju predpisov, ki naj v času vročinskih valov tudi pri nas končno bolje zaščitijo zlasti delavke in delavce, ki delajo na prostem. Konkretneje pa je treba določiti tudi tehnične ukrepe za toplotno udobje delavstva, ki v času vročinskih valov dela v zaprtih prostorih.

Celotno sporočilo ZSSS ob mednarodnem delavskem spominskem dnevu lahko najdete na tej povezavi.

Na 28. april žalujemo za vsemi v letu 2023 umrlimi zaradi nezgod pri delu in poklicnih bolezni ter njihovim družinam in sodelavkam ter sodelavcem izrekamo sožalje!