Še niste naš član? Registrirajte se, vpišite vašo člansko številko in koristite ugodnosti za člane ZSSS!

Minimalna plača v 2023

Danes je minister za delo objavil, da bo znesek minimalne plače od 1. januarja 2023 naprej znašal 1.203,36 EUR bruto oziroma 878,48 EUR neto, kar pomeni 12 % dvig. Na ZSSS dvig sicer pozdravljamo, vendar tudi pričakujemo spremembo zakonodaje, s katero bomo lažje dosegali namen minimalne plače. Prav tako opozarjamo na nujnost dviga vseh plač.

Znesek minimalne plače v skladu z Zakonom o minimalni plači določi minister, pristojen za delo, po predhodnem posvetu s socialnimi partnerji. Ker je bila v mesecu oktobru 2022 izračunana nova višina minimalnih življenjskih stroškov v višini 669,13 EUR, je na podlagi zakonskih določb potrebno v roku treh mesecev določiti nov znesek minimalne plače, ki presega izračunan znesek minimalnih življenjskih stroškov najmanj za 20 %. V mesecu januarju pa je potrebno znesek minimalne plače uskladiti najmanj v višini letne inflacije.

V jesenskih mesecih so tako na Ekonomsko-socialnem svetu bilateralno potekala pogajanja o načinu izračuna in višini minimalne plače, ki so bila zaradi različnih dejavnikov, ki vplivajo na višino minimalne plače, dolga. Zveza svobodnih sindikatov Slovenije je predlagala, da se upošteva tako nov izračun minimalnih življenjskih stroškov kot inflacija, medtem ko so delodajalci menili, da je že odstotek inflacije dovolj.

Novo določen neto znesek minimalne plače je za 100 eur neto višji od njenega zneska v letu 2022, kar predstavlja 12 % dvig in znaša 878 eur neto. Dvig minimalne plače v večji meri sledi zahtevam ZSSS, da je potrebno pri določitvi višine minimalne plače poleg inflacije upoštevati tudi rast minimalnih življenjskih stroškov, zato novo določeno višino pozdravljamo.

Kljub temu, da je dvig minimalne plače pomemben in novo določeni znesek presega minimalne življenjske stroške za več kot 20%, je v luči visoke inflacije manjši, kot bi sicer bil. Na ZSSS zato še naprej pričakujemo, da bo ministrstvo za delo nemudoma pristopilo k spremembi zakonodaje, ki se nanaša na izračun minimalnih življenjskih stroškov in sicer tako, da se bodo le ti ugotavljali najmanj vsaki dve leti. S tem bi v naprej lažje dosegli namen minimalne plače, to je pokrivanje minimalnih življenjskih stroškov.

V ZSSS prav tako ponovno opozarjamo na dejstvo, da je minimalna plača zgolj en del vprašanja plač in da je potrebno na ravni posamičnega delodajalca ter na ravni posamezne dejavnosti odpraviti uravnilovko in nizke plače, ki jih prejema večina delavcev. Delavke in delavci si namreč zaslužijo plače, ki ne bodo zgolj malenkostno višje od minimalne plače temveč plače, ki bodo njim in njihovim družinskim članom omogočale dostojno življenje.